Sosiaalisen median viitekehys

market intelligence agency

M-Brainin sosiaalisen median viitekehyksen avulla teet sometekemisestäsi entistä systemaattisempaa

Sosiaalisen median hyödyntäminen liiketoiminnan tukena on periaatteessa hyvin yksikertaista, mutta käytännössä siihen liittyy monia yllättäviä haasteita. Jotta yrityksen toiminta sosiaalisessa mediassa olisi aidosti holistista, eli kaikki näkökulmat huomioivaa ja eri tasot hyödyntävää, edellyttää se monien eri tekijöiden huomioon ottamista.

 Sosiaalisen median viitekehys:

  • Raamittaa sosiaalisen median näkyvyyden ja läsnäolon menestystekijät kahdeksaan osa-alueeseen.
  • Havainnollistaa kahdeksan menestystekijän keskinäisen vuorovaikutuksen.
  • Arvioi organisaation oman sijoittumisen osa-alueittain, viisiportaisella asteikolla reaktiivisesta holistiseen.
  • Konkretisoituu toimintasuunnitelman laadintaan ja toteutukseen.

 

Sosiaalisen median viitekehys M-Brain

Sosiaalisen median viitekehys

 

Sosiaalisen median strategia rakennetaan sisäisesti:

1 Tavoitteiden asettaminen tehdään, jotta voidaan varmistua siitä, että sosiaalisen median tekeminen on linjassa organisaation mission, vision sekä muiden pyrkimysten kanssa.

2 Kohderyhmien ja -kanavien määrittäminen auttaa varmistamaan, että sosiaalisen median ponnistukset ovat tarkoituksenmukaisesti ja täsmällisesti kohdennettuja.

3 Aktiviteettien suunnitteleminen on konkreettisten, tavoitteita tukevien toimenpiteiden suunnittelua.

4 Omistajuuden määrittäminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistua siitä että strategia ja suunnitelmat muuttuvat toteutukseksi ja konkreettiseksi toiminnaksi.

 

Toteutus ja jalkautus tapahtuvat ulkoisessa syklissä:

5 Kuunteleminen on ainoa tapa todella saada kiinni siitä, mistä sosiaalisessa mediassa todella on kyse ja mitä siellä tapahtuu. Kuuntelun on oltava aktiivista, tarkkaavaista ja jatkuvaa.

6 Osallistuminen ja osallistaminen tarkoittavat kaksisuuntaista vuorovaikutusta organisaation ja sen kohdeyleisöjen välillä. Sosiaalisessa mediassa ei eristäydytä.

7 Mittaaminen ja arviointi paljastavat, oletko saavuttanut tavoitteesi ja onnistunut luomaan yhteyden niihin yleisöihin, joita toivoit tavoittavasi.

 

Energiakeskus ylläpitää jatkuvaa liikettä sosiaalisen median viitekehyksessä:

8 Oppiminen ja some-kultuurin rakentaminen muodostavat energiakeskuksen, joka kytkee sisäisen ja ulkoisen tekemisen toisiinsa. Näin varmistetaan, että organisaatiossa kehitetään aktiivisesti kaikkia sosiaalisen median menestystekijöitä ja sosiaalisen median läsnäoloa yleisesti.

 

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Ota yhteyttä

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close