Analyysin kautta oivallukseen

Näkemyksellinen tieto auttaa luovimaan kasvavassa datameressä - M-Brain

Arvioitko millaisia tuloksia viestätoimenpiteillä on saavutettu? Viestinnän mittaaminen, etenkin säännöllisesti toteutettuna, varmistaa sen, että organisaatio tekee oikeita asioita, eikä hukkaa resursseja tehottomiin toteutuksiin. Nämä oikeat asiat ilmenevät viestinnän mittarien kehityksessä, jossa menestykset erottuvat vähemmän onnistuneista toteutuksista.

Tehosta viestintätekemistä analyysin avulla

Julkisuusanalyysi on erinomainen työkalu viestinnän mittaamiseen. Se voi keskittyä luotaamaan organisaation omaa julkisuutta, tai se voidaan räätälöidä tarkastelemaan jotain tiettyä puheenaihetta tai teemaa. Analyysiraportissa havainnollistetaan valittujen mittarien kehitystä, minkä lisäksi keskeiset löydöt ja johtopäätökset esitetään kirjallisesti.

Analyysin mittareita on monenlaisia. Yleisesti käytetyistä mainittakoon julkisuuden määrä, sävy, huomioarvo, viestit ja mielipidevaikuttajat. Sopiva mittaristo päätetään aina asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Tehosta viestintätekemistä media-analyysin avulla - M-Brain

Julkisuusanalyysin hyötyjä organisaatiolle ovat mm. viestintätyön tulosten konkretisointi, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi, benchmark pitkän aikavälin suunnittelussa, heikkojen signaalien seuranta ja objektiivisesti tuotettu tilannekuva. Erilaisiin mittareihin ja hyötyihin voi tutustua tarkemmin verkkosivuillamme.

Oli analyysin laajuus ja mittarit mitkä tahansa, mittausprosessi ei saa pysähtyä tulosten toteamiseen, vaan tuloksia pitää jalkauttaa toimintaan. Toisin sanoen, saadut opit pitää viedä toiminnan tehostamiseen ja parempien käytäntöjen kehittämiseen.

Tietotarve määrittää ratkaisun

Analyysit voivat luonteeltaan olla jatkuvia, tai niitä voidaan toteuttaa ilmenevää tarvetta varten. Systemaattinen mittaaminen ja oman toiminnan kehittäminen edellyttävät jatkuvaa arviointia. Perusta tälle luodaan säännöllisesti tehtävällä yhteenvedolla, joka esittää suorituskykymittarien kehittymisen.

Uusiin tietotarpeisiin voidaan vastata ad-hoc-tyyppisillä yhteenvedoilla, joilla saadaan tarvittaessa nopeastikin tuotettua näkemyksellistä tietoa viestinnän tai markkinoinnin päätöksenteon tueksi. Ohessa muutamia esimerkkejä asiakkaiden tietotarpeista ja niiden ratkaisuista.

Esimerkkejä tietotarpeista ja ratkaisuista

  • Osana tulevan vuoden suunnittelua halutaan ymmärtää missä suhteessa ja millaisten teemojen yhteydessä kilpailijat näkyvät julkisuudessa.

R A T K A I S U: Kvartaaleittain toteutettava kilpailijoiden benchmarkkaus, jossa valittujen avainlukujen kautta vertaillaan organisaation julkisuutta kilpailijoihin.

  • Tuotekehitys tarvitsee tietoa kulutuskäyttäytymisestä ja kuluttajien suhtautumisesta valikoituihin raaka-aineisiin.

R A T K A I S U: Toteutetaan analyysiyhteenvetojen sarja sosiaalisen median keskusteluista. Näin voidaan seurata uusien aihioiden kehittymistä ja havainnoida ilmiöiden levinneisyttä kuluttajarajapinnassa.

  • Aihe X on saanut selvästi enemmän huomiota julkisuudessa viime aikoina. Aiheen ympärillä käydystä keskustelusta halutaan muodostaa kokonaiskuva.

R A T K A I S U: Kertaluonteinen yhteenveto aiheen julkisuudesta valitulla seurantajaksolla: mittareina esim. keskustelun laajuus, keskustelun luonne ja sävy, keskeiset sisällöt ja julkisuudessa vaikuttavat toimijat.

Räätälöidyn ratkaisun ei tarvitse olla yhtä kuin kallis toteutus. Kustannus riippuu täysin tietotarpeesta ja toteutustavasta. Kyse on investoinnista oman tekemisen kehittämiseen, ja hintaa tulee arvioida saadun hyödyn perusteella.

Hajallaan oleva data – Yksi kokonaiskuva

Data on usein häilyvää, jäsentämätöntä, ja hajallaan eri lähteissä. Nykyään yhä useammin kokonaiskuvan muodostaminen ja oivaltavien päätelmien tekeminen edellyttää useiden eri datalähteiden hyödyntämistä ja relevanttien data-aihioiden tunnistamista.

Tarpeen mukaan analyysissä voidaan yhdistää organisaation omaa tietoa, toimituksellisen julkisuuden osumadataa, yhteenvetoja somekeskusteluista, toimialaa koskevaa uutisointia ja markkinatutkimuksen tuloksia. Toteutamme usein yhteenvetoja, joissa yhdistetään mainituista lähteistä saatavaa dataa eri kombinaatioita hyödyntäen.

Yksi esimerkki datojen yhdistelystä on yhteistyöprojektimme Taloustutkimuksen kanssa. Yritysviestintä 2019 -tutkimuksessa toimittajat arvioivat organisaatioiden ulkoista viestintää. M-Brain toteutti erikseen tilattaessa julkisuusanalyysin tutkimuksessa mukana olevasta organisaatiosta. Analyysin mittarit räätälöitiin tutkimusraportin sisältöjen mukaan. Näin pystyimme yhteistyössä tuottamaan asiakkaalle entistä pätevämmän kokonaispaketin viestinnän mittaamiseen. Vuonna 2020 vastaava bränditutkimus julkaistaan elokuussa.

Luoviminen kasvavan datameren keskellä on paikoin uuvuttavaa. Vaarana on horisontin hämärtyminen ja suunnan katoaminen. Olennaista on pyrkiä tunnistamaan datamassasta erottuvia aihioita ja jalostamaan niistä merkityksellistä tietoa ja oivalluksia. Jeesaamme sinua siinä.

 

Kuva: Paul Skorupskas, Unsplash

Alkuperäistä blogikirjoitusta päivitetty 4.6.2020

Tilaa M-Brainin uutiskirje!

Haluatko saada viimeisimmät tiedot palveluistamme, kutsuja tapahtumiin ja webinaareihin sekä linkkivinkkejä tuoreimmista blogeistamme? Liity sähköpostijakelulistallemme.

Tervetuloa tutustumaan meihin myös LinkedInissä, Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close