Tietoasiantuntijuuden ulottuvuuksia

Tietoasiantuntijasta voi muodostua uudenlainen ja merkittävä kilpailutekijä yrityksen tietojenkäsittelyn kokonaisuudessa

Tietoyhteiskunta-ajattelun jälkilöylyistä jäi monenlaista päänsärkyä ja toteumattomia toiveita lupaavasta teknisestä kehityksestä huolimatta. Aikoinaan 1960-luvulla tilastollisin perustein alkaneesta jälkiteollisesta yhteiskunnasta on juostu kansallisiin tietoyhteiskuntaohjelmiin teknologian, talouden, työn ja ammattien sekä tiedon ja osaamisen muutosperustein nykyiseen digiaikaan. Kiistämätön tosiasia on mittava tieto- ja viestintäteknologian kehitys, joka on minimoinut aika- ja paikkarajoitteet sekä tehostanut monin tavoin toimintaa.

 

Tietoa (dataa) on kerätty valtavasti (Big Data), mutta sen muuntaminen merkitykselliseksi (semanttinen tieto) ja asioita yhdistäväksi tiedoksi (suhdetieto) ei ole edennyt odotetusti, jotta sen soveltava hyödyntäminen varsinkaan päätöksenteossa olisi kehittynyt odotetusti. Käytössä olevan välttämättömän ja usein määrittelemättömän tiedon merkitys ja riittävyys sekä eritasoisuus ja -muotoisuus sekä integroimattomuus ovat luoneet tiedon hautausmaan, josta ei tarvittavaa tietoa löydetä ja johon ei päätöksenteossa voi luottaa.

 

Keskeisimpiä haasteita liiketoiminnassa on päätöksenteon edellyttämän tiedon monitasoinen määrittely. Yhtäältä ongelmana on tarpeellisen ja käytettävän tiedon tunnistaminen, koska suurin osa tiedosta on luonteeltaan piilevää sekä hiljaista ja argumentoimatonta. Mielenkiintoista onkin, missä organisaation tieto on sekä mistä ja miten sitä hankitaan, luodaan ja jaetaan. Tieto on moniulotteista ja perustuu inhimilliseen älykkyyteen, jonka toimesta tietoa ja osaamista kehitetään ja siirretään järjestelmiin, käytänteisiin ja teknologioihin. Toisaalta tietoprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen on lähtökohtana myös strategiaan perustuvan tiedon määrittelyssä (mitä, miksi ja miten).  Haastava tilanne johdattelee yrityksiä tietojohtamisen laajan kokonaisuuden huomioimiseen ja kehittämiseen.

 

Tietojohtamiseen kuuluu moniulotteisen tiedon hankinta, luominen, analysointi ja jakaminen, jotka kaikkiaan muodostavat perustan tietopääoman kehittämiselle ja ovat olennaisia myös organisaation oppimisprosesseissa.  Tietojohtamisen keskeisin tekijä on moniulotteinen informaatio, jonka tärkein tuottaja on aktiivinen ja luova ihminen. Organisaatio oppii ja osaa, muistaa ja unohtaa sekä luo uutta jäsentensä kautta.

 

Tiedolla johtamiseen kuuluu olennaisesti hankitun tiedon jatkuva ja systemaattinen mittaaminen, seuranta ja analysointi. Määritellystä datasta voidaan tuottaa tarvittavaa ja strategisesti merkityksellistä tietoa monitasoisella analysoinnilla. Yhtäältä jokaisen perusosaamiseen pitäisikin kuulua eräänlainen ’tietoproletariaatin’ rooli, jossa tietoa hyödynnetään kriittisesti. Toisaalta organisaation kannalta olisi tärkeää, että tietoprosessien kehittäminen ja koordinointi kuuluisi jonkun vastuualueisiin ja tehtäviin.

 

Tietoasiantuntijasta voisikin muodostua uudenlainen ja merkittävä kilpailutekijä yrityksen tietojenkäsittelyn kokonaisuudessa, mikäli yritysjohto näkisi tiedonhallinnan ja sen analytiikan kasvavan merkityksen. Henkilöstön jatkuva koulutus ja tietovalmiuksien kehittäminen olisivatkin tietoasiantuntijan luontevia tehtäviä tietoprosessien kehittämisen ja tietoanalytiikan lisäksi. Kaikkiaan pitkäaikainen unelma liiketoimintatiedon hyödyntämisestä (BI) saisi täten vihdoin käytännöllistä perustaa tulevaisuuden tietoasiantuntijan toiminnan kautta.

 

Kirjoittanut Martin Stenberg, Haaga-Helia AMK

 

FT Martin Stenberg on toiminut koulutuksen, kehittämisen ja tutkimuksen osa-alueilla ammatillisissa ja ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Hän on toiminut myös yrittäjänä sekä tietojohtajana useissa yrityksissä. Martin on järjestänyt tieteenfilosofisia seminaareja sekä tehnyt radio- ja TV-ohjelmia ja julkaisuja.

 

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close