Medieanalyse

Vi legger rammene for våre medieanalyser i tett samarbeid med deg som kunde. Dette gir deg muligheten til å ligge i forkant – eller tilpasse analysen konkrete mål og strategier din virksomhet har behov for å dokumentere.

En medieanalyse hos M-Brain er en innholdsanalyse av budskapet i medieomtalen. Medieanalysen utføres på bakgrunn av medieoppslag i vår medieovervåking over en gitt tidsperiode.

Vi tilpasser kvalitative analyser etter dine ønsker og behov, slik at medieanalysen fra oss kan dokumentere resultatene av den innsatsen som er gjort og den strategien som er valgt, samt danne grunnlag for ditt videre mediearbeid.

Evalueringen av hvordan du som kunde fremstår i media gjøres manuelt av et team i vår analyseavdeling som kjenner deg som kunde, din bransje – og det generelle norske nyhetsbildet.

Be om pristilbud her

Utgangspunktet i en medieanalyse er å finne og fremvise antall saker du er eksponert i for en bestemt periode. Dette er datagrunnlaget for analysen. Basert på samtlige medieoppslag kan vi analysere alle slags parametere i teksten, men som standard måler vi kjente medievitenskaplige variabler som:

 • Tendens – positiv, negativ, nøytral omtale

 • Tema – hva handlet saken om

 • Talspersoner – hvem uttaler seg, hva mener de

 • Fokus – hvor fremtredende er en kunde i saken

 • Synlighet – hvor i medieomtalen figurerer man

 • Vinkling – hvordan er saken vinklet, hvilke sider av saken fremheves

 • Aktører – hvilke andre organisasjoner/personer figurerer

 • Geografisk dekning – medieomtalen fordelt på fylker

 • Potensiell rekkevidde – medienes akkumulerte lesertall

 • Kildetype – riks, regionale eller lokale kilder

 • Medietype – TV, radio, nett, avis, sosiale medier

 • Artikkeltype – nyheter, leder, kronikk, leserinnlegg

 • Gjennomslag – lesertall, sakens størrelse og plassering, fokus på kunde, tendens

Du som kunde står fritt til å velge alle eller noen av variablene, alt ettersom hva du ønsker å måle. Vi hjelper deg med å velge måleparametre som er relevante for din problemstilling. For eksempel kan dette være å måle effekten av kampanjer og utspill, hvordan du skal nærme deg dine strategiske mål, eller bedre forstå andre undersøkelser og målinger du har gjort eller ønsker å gjøre.


SWOT-analyse / mulighetsrom
Som standard i medieanalysen inngår en SWOT-analyse. Denne viser din virksomhets «Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats». Det er en kvalitativ vurdering av virksomhetens situasjon i analyseperioden med grunnlag i medieomtalen.


Medieanalyser koblet opp mot omdømmeundersøkelser
M-Brain kan knytte medieanalysen opp mot omdømmeundersøkelser. Dette gjøres ved at temaene vi analyserer i medieanalysen tilpasses de dimensjonene du har valgt å evaluere i omdømmeundersøkelser. Det er vår oppfatning at du ved å koordinere omdømmedriverne i disse to analysene hever kvaliteten på begge – og konkret kan se hvordan medieomtalen virker inn på ditt omdømme.


Medieanalyser koblet opp mot målgruppedata

M-Brain samarbeider med ulike meningsmålingsinstitutter for å tilby medieanalyser med målgruppeinformasjon. Våre medieanalyser kartlegger omfanget og innholdet i mediedekningen, og gjennom samarbeidet med instituttene kan vi gi svar på hvilke målgrupper som har blitt eksponert for denne dekningen. Vi kan også måle effekten medieoppslagene har hatt på publikums holdninger og atferd.


Merkevaretracker
M-Brain tilbyr også en Merkevaretracker – som kan inngå som et tillegg i medieanalysen. I denne trackeren vil man som kunde kunne følge med på styrken og utviklingen til merkevaren i medieomtalen.


Leveringsfrekvens
Medieanalyser kan gjennomføres fortløpende eller som ad hoc-analyser knyttet til bestemte sakskomplekser eller i avgrensede tidsperioder, og leveranseintervaller avtales med deg som kunde.

Be om tilbud på medieanalyser her

Competitive Intelligence Services Market Intelligence Platform Media Monitoring Solutions Market Research Services

Kontakt oss

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close