Scenarioanalys – mer om hur och varför

Skapa inte för många scenarier! Det är ett av de handfasta råd som Hans Kjellberg, head of consultancy på M-Brain Group, brukar ge till organisationer som funderar på att genomföra ett scenarioanalysprojekt. Detta enkla men viktiga råd gäller alltid, oavsett bransch eller antal deltagare i processen. Nedan följer ytterligare några tips för dig som vill lära dig mer om denna spännande och utmanande metod.

Scenarioanalysens ABC

Varför: Scenarioanalys är ett effektivt verktyg för att få en organisation att jobba med ett uttalat framtidsperspektiv och att skapa klarhet i en osäker framtid. Hjälper också organisationen att samlas kring gemensamma mål.

Market Intelligence Deployment

Hur: Planera för olika framtidsscenarier genom att fokusera på några osäkerhetsfaktorer som läggs till grund för en scenariofråga. Det är viktigt att avgränsa scenariofrågan för att få ett hanterligt upplägg. Du kan begränsa frågan genom att till exempel fokusera på en särskild tidsrymd, ett särskilt ämne eller ett särskilt geografiskt område.
Börja med att bena ut vilka omvärldsfaktorer eller trender som påverkar. Arbeta gärna i grupp, då kan ni tillsammans komma fram till vilka trender som är säkra och vilka som är osäkra, samt vilka som har störst påverkan på dina frågor. Ta sedan dina frågor och kombinera dem parvis i scenariokors. De möjliga utfallen resulterar i en modell med fyra olika framtidsscenarier:

Sc-kors

För att följa utvecklingen mot något av dessa scenarier är det viktigt att hitta indikatorer som stödjer detta. Indikatorerna kan användas i återkommande utvärderingar av utvecklingen, antingen i form av en systematisk löpande omvärldsbevakning utifrån de indikatorer som identifierats, eller genom återkommande utvärderingar av läget. För att scenarioanalysen ska göra nytta så bör den sedan kopplas till olika strategier för att hantera de olika utfallen – hur ska din organisation hantera de olika framtidsalternativen?

 

Tänk på: Att inte skapa för många scenarier. Välj en trendnivå som passar den tidshorisont du ska jobba med.

 

För dig som vill veta lite mer

Metoder och processer för scenarioanalys kan se lite olika ut men har oftast en gemensam grund vilket är vad som beskrivs ovan. Ett särskilt viktigt steg i M-Brains process är influensanalysen. Det är här man identifierar vilka trender som driver industrin åt ett visst håll och vilka trender som kan leda till omvälvningar eller starka förändringar. Det är även i influensanalysen som man identifierar tidiga varningssignaler, vilket är av stor vikt i modern omvärldsbevakning. En schematisk översikt över den metod som M-Brain använder kan ses nedan.

Ett annat praktiskt råd är att anpassa trendurvalet efter den tidshorisont som scenarioanalysen omfattar. Ska du göra en analys som sträcker sig fem år fram i tiden så är det viktigare att fokusera på trender i macro- och microformat än de övergripande megatrender som de är en del av. En sådan avgränsning kan bespara dig mycket arbete och göra det möjligt att nå ett bättre resultat på de områden där det verkligen behövs!

Prioritera!

Att prioritera och avgränsa är över huvud taget viktigt i arbete med scenarioanalys. Dessa typer av projekt är ofta tidskrävande och komplexa och det mänskliga intellektet har begränsningar vad gäller hur många stora scenarier som vi kan hantera och processa. På M-Brain brukar vi därför rekomendera att man arbetar med max tre huvudscenarier. Som bilden nedan visar blir datainsamlingen och analysarbetet omfattande även med dessa avgränsningar! Märk väl att denna bild visar ett arbetsmaterial, och inte en presentation som är ämnad att förklara trenderna eller scenarierna som man jobbar med.

Scenarioanalys är enligt oss på M-Brain en av de mest givande (och roliga) modellerna för att jobba framåtblickande i omvärldsarbetet. Det är dock även en krävande arbetsform som kräver en del förberedelser och engagemang. Vill du veta mer om hur du kan jobba med denna typ av metoder eller hur vi på M-Brain kan stödja dig i det arbetet är du välkommen att kontakta oss!

Close

Login to clientzone

Close

So, you are interested in our monitoring services?

So, you are interested in our intelligence services?

So, you are interested in our advisory services?

Please, leave your contact information and we will get back to you shortly!

Name
Company
E-Mail
Phone
Message

Cancel

Your message has been sent!
Close